47 کشور دارای معتبرترین پاسپورت ها در مقاصد اصلی و عمده گردشگری جهان معرفی شدند.

ادامه خبر