اخيرا محمود صادقي در يک گفت وگو، جايي که درباره تضعيف مجلس سخن به ميان کشيده مي شود، به سخن دبير شوراي نگهبان اشاره مي کند ...

ادامه خبر