تغییرات روش شناسی بانک جهانی و تغییرات به دلیل بازنگری در داده های اشتباه سال های گذشته به طور عمده و نیز تغییر وضعیت سایر کشورها ...

ادامه خبر