تولید مجدد اورانیوم غنی شده در فردو آعاز شد.

ادامه خبر