تسنیم نوشت: ادبیات فارسی و ادیبان بزرگ ما، از جمله موضوعاتی هستند که تمام ما ایرانی ها به آن افتخار می کنیم و به هر نکته کوچکی در مورد آن، حساسیت نشان می دهیم.

ادامه خبر