تبلیغاتی که اخیرا برای تشویق به خرید مسکن رواج دارد عمدتا کشورهای ترکیه، گرجستان، دوبی و اسپانیا را در بر می گیرد؛ بعضی شرکت ها البته ...

ادامه خبر