میزان بارندگی ها از ابتدای سال آبی جاری تا 28 مهرماه در مقایسه با بارش 10 میلیمتری سال آبی گذشته حدود 39 درصد و در مقایسه با مدت متوسط ...

ادامه خبر