انتقال آب خزر به سمنان بحث داغ این روزها است. مخالفان این طرح می گویند که با انتقال آب خزر به سمنان چیزی حدود 100 تا 700 هکتار از ...

ادامه خبر