6 هزار خانواده ایرانی برق رایگان دارند. این روزها تعداد خانواده هایی که برق شان را از نیروگاه های خورشیدی دریافت می کنند، بیشتر و بیشتر ...

ادامه خبر