سخنگوی قوه قضاییه محکومیت قطعی شهرام جزایری به 7 سال حبس خبر داد.

ادامه خبر