معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: کارهای مقدماتی ورود به مرحله ثبت نام پروژه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن انجام شده و به زودی نام نویسی ...

ادامه خبر