وزیر خارجه آمریکا ترکیه را به اقدام نظامی تهدید کرد.

ادامه خبر