با آغاز فصل پاییز هر ساله کودکان زیادی برای اولین بار پا به یک محیط آموزشی رسمی می گذارند. آغاز تحصیل با این روز شروع می شود و ممکن است تا سالیان سال در دانشگاه ها ادامه پیدا کند.

ادامه خبر