وعده های انتخاباتی و وسوسه کننده سناتور دموکرات، دونالد ترامپ را آشفته کرد.

ادامه خبر