عدم تحویل به  موقع خودروهای تعدادی از مشتریان سایپا باعث اعتراض آنان شده ...

ادامه خبر