دولت فرانسه بازداشت روح الله زم در ایران را محکوم کرد.

ادامه خبر