یارانه نقدی یک روز زودتر از مهلت مقرر به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

ادامه خبر