اینکه برخی معتقدند یارانه 45،500 تومانی حقی است که باید گرفته شود و از سویی دیگر عدم تمایل برای رفتن در لیست پردرآمدها و تبعات آن ...

ادامه خبر