عضو فراکسیون امید در مجلس گفت: شرکت های بزرگ چین به خاطر تحریم های آمریکا با ما کار نمی کنند ولی اگر FATF تصویب نشود، دیگر تقریبا ...

ادامه خبر