ناوی همراه با تسلیحات هدایت موشکی پورتر متعلق به نیروی دریایی آمریکا به آب های دریای سیاه در چارچوب عملیات برنامه ریزی شده، وارد شد.

ادامه خبر