عکس یک دیروز روزنامه با جنجال فراوانی روبرو شد. جریان هوچی گری که ید طولا و کارنامه پر و پیمانی در تحریف مواضع کیهان و فحاشی و توهین دارد و ...

ادامه خبر