مدیر اجرایی آرامکو به بیان اتهامات بی اساس علیه ایران پرداخت و مدعی شد که حمله به آرامکو هیچ تاثیری در سهام آرامکو نداشته است.

ادامه خبر