بادیگارد داشتن سلبریتی  ها، شخصیت  های غیردولتی تبلیغات مختلف برای آن و البته بررسی ابعاد حقوقی بادیگارد و محافظ شخصی یکی از ...

ادامه خبر