بانک مرکزی نرخ جدید فروش ارز در تاریخ چهارشنبه 17 مهرماه 98 را در سامانه سنا منتشر کرد.

ادامه خبر