مجمع جهانی رتبه رقابت پذیری اقتصاد ایران را کاهش داد.

ادامه خبر