باید دید کاهش ظرفیت سوخت گیری با کارت جایگاه ها در هر نوبت به 20 لیتر، چقدر روی افزایش استفاده از کارت سوخت شخصی تأثیر دارد؟

ادامه خبر