نماینده ادوار مجلس گفت: اگر در موضوع مقابله با پرونده های فساد فارغ از جناح و گرایش فکری عمل شود، فریاد های هیچ مسئولی تأثیرگذار نخواهد بود چراکه مردم حامی قوه قضائیه می شوند.

ادامه خبر