قیمت اینترنت ADSL در ظاهر 5  درصد و در واقعیت حدود 20  درصد افزایش داشته و همین موضوع اعتراضات دامنه دار کاربران را در اینستاگرام ...

ادامه خبر