به دنبال گفت وگویی که عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت اظهار کرد خودروسازان بخش خصوصی که از یک سو همراه ...

ادامه خبر