با در دستور کار قرار گرفتن حفر چاه های اکتشافی جدید در اطراف میدان گازی پارس جنوبی، احتمال کشف ذخایر جدید گاز در قالب بلوک های گازی و ...

ادامه خبر