عمر مفید استفاده و نگهداری از اتومبیل های گوناگون در کشور های صنعتی و پیشرفته جهان بسیار کوتاه است. ولی نتایج مطالعه جدید ...

ادامه خبر