آمار بانک مرکزی نشان می دهد که تعداد چک های مبادله ای وصول شده در استان  گیلان بیش از سایر استان هاست. همچنین بیشترین نسبت ...

ادامه خبر