در شرایطی که پس از نوسانات 20 ماهه، بازار مسکن از مردادماه سال جاری در مسیر کاهش قیمت قرار گرفته هم اکنون می توان در مناطق جنوبی ...

ادامه خبر