انتشار آمار و مستندات وضعیت بازار مسکن در مردادماه که حکایت از افت قیمت و ریزش قابل توجه معاملات دارد، موجب تحرک یک جریان ...

ادامه خبر