مساله افزایش قیمت بنزین در ماه های اخیر موضوع سخن تمامی محافل است؛ اما تاثیرات این مساله در اقتصاد کشور به ویژه بازار سرمایه و شرکت های بورسی ...

ادامه خبر