دو ماه پیش بود که رئیس کل بانک مرکزی از بانک ها خواست تا با یک ضامن به جوانان وام ازدواج بدهند، اما نحوه پرداخت وام ازدواج طور دیگری انجام می شود.

ادامه خبر