الجزایر با خرید حدود دو میلیارد دلار جنگنده از روسیه موافقت کرد.

ادامه خبر