در شرق کانادا یک زن 30 ساله پس از پرش ناموفق با چتر، جان سالم به دربرد.

ادامه خبر