کیاموتورز از نسل جدید موهاوی بدون انتشار هیچ اطلاعاتی، رونمایی کرد.

ادامه خبر