آلمان با رشد اقتصادی منفی و چین با کمترین نرخ رشد اقتصادی در سال های مواجه بوده اند.

ادامه خبر