رئيس سازمان خصوصي سازي پس از استعفا از سوي دستگاه قضائي بازداشت شد.

ادامه خبر