در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد 4 میلیارد و 291 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 1098میلیارد تومان در 326 هزار نوبت مورد دادوستد ...

ادامه خبر