سخنگوی قوه قضاییه گفت که خبر فیلتر اینستاگرام صحت ندارد.

ادامه خبر