رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: مردم و مشتریان توقعات زیادی از خودروسازان دارند که محصول 301 ایران خودرو می تواند بخش عظیمی ...

ادامه خبر