وزیر بهداشت با اشاره به ماموریت چراغ خاموش اکیپ هایی برای پیگیری تخلفات ارزی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: عده ای تخلفاتی در این حوزه انجام داده اند که در حال پیگیری آنها هستیم و در این رابطه متأسفانه برخی افراد در سازمان غذا و دارو که با این افراد همراه بوده اند، بازداشت شده و در حال بازجویی هستند

ادامه خبر