آمار رسمی منتشر شده از وضعیت بازار مسکن پایتخت در میانه بهار حاکی از آن است که بیشترین حجم آپارتمان های خرید و فروش شده در اردیبهشت ...

ادامه خبر