شرکت های آلمانی به  شدت وابسته به صادرات هستند به همین دلیل بحران های تجاری به  سرعت روی درآمد آن ها تاثیر می گذارد. از همین رو نیز ...

ادامه خبر