​روز 12 خرداد ماه جاری سرپرست وقت سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای مالیات مقطوع دریافت کنندگان سکه در سال 1397 از بانک مرکزی را ...

ادامه خبر