شرکت های بریتانیایی در نظر دارند در سال 2019، به علت برگزیت، بیشترین کاهش 10 سال اخیر را سرمایه گذاری های خود انجام دهند.

ادامه خبر