ایران قرار بود سال 61 تنگه هرمز را ببندد / روزنامه کیهان مهرماه 1361